• اقتصاد، مدیریت و ترویج کشاورزی
  • علوم و صنایع غذاییاصلاح و تولیدات گیاهی زراعی و باغی و تکنولوژی نهال و بذر
  • شناسایی و مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز
  • مکانیزاسیون و تجهیزات گلخانه و فناوری کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی
  • دامپروری و تولیدات دامی، اصلاح نژاد های پربازده، دام پزشکی، شیلات و آبزیان
  • آبخیزداری، سازه­های آبی و منابع آب، آبیاری و زهکشی
  • چالش های اقتصادی، حقوقی منابع آب های مرزی و مدیریت چالش ها
  • آثار تغییر اقلیم و خشکسالی منطقه ای و راهکارهای مقابله با آن
  • جایگزینی کشت مواد مخدر با محصولات پایدار و تامین معیشت کشاورزان افغانستان
  • توسعه فرصت های استراتژیک تجاری و بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی در مناطق آزاد از جمله چابهار
  • ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی و آموزشی، علمی فی‌مابین دو کشور در بخش‌های مختلف کشاورزی